انبار تجمیعی

سازمان هایی که به دنبال مدیریت موجودی کالای سازمان خود به صورت متمرکز می باشند ولی استقلال عملیات هر شعبه برای آن ها اهمیت داشته باشد، به گونه ای که عملیات انبارهای تمامی شعب را بخواهند به صورت کلی مدیریت نمایند می توانند از راهکار انبار تجمیعی  برهان استفاده نمایند. راهکار انبار تجمیعی برهان اینگونه طراحی شده است که هر شعبه دارای انبارهای منحصر به خود می باشد. عملیات انبار، کنترل موجودی، انبارگردانی و بستن سال در سطح هر شعبه به شکل مستقل انجام می شود. علاوه بر این انتقال بین انبار های شعب متفاوت ، انتقال بین انبار های هر شعبه، تایید گردش موجودی انبارها و قیمت گذاری در هر شعبه مستقل از شعبه دیگر انجام می شود.

امکانات خاصی که در نرم افزار تجمیعی انبار برهان پیش بینی شده است بدین شرح است:

  • دسترسی روی کالا به نحوی که می توان از لیست کالا تعیین نمود هر کاربر چه کالاهایی را می تواند در گردش اسناد و گزارشات ببیند.
  • دسترسی روی انبار به نحوی که می توان از لیست انبار تعیین نمود هر کاربر چه انبارهایی را می تواند ببیند.
  • دسترسی روی شعبه به نحوی که کاربر در چه شعبی می تواند اطلاعات ثبت نماید؛ یا اینکه اطلاعت کدام شعب را می تواند ببیند.
  • صدور سند حسابداری انبار برای هر شعبه به صورت مستقل