سیستم دارایی ثابت (سیستم اموال) برهان همانند سایر سیستم های بیزینس محور برهان به شکل فرآیند محور طراحی شده است. از آنجایی که با کمک سیستم دارایی ثابت برهان پیچییده ترین بیزینس ها در شرکت های تولیدی، بازرگانی، بیمه ای و بانکی عملیاتی شده است، لذا با اطمینان می توان ادعا داشت نگرانی بابت امکانات سیستم دارایی ثابت برهان از نظر تنوع نوع فرآیند و امکانات در زمان اجرا برای سازمان ها وجود ندارد. معمولا هدف از نگهداری سیستم دارایی ثابت نگهداری اطلاعات مرتبط با پلاک گذاری اموال، محاسبه استهلاک می باشد. سیستم اموال برهان علاوه بر، برآورده ساختن دو خواسته فوق، قادر است اطلاعات مرتبط با بیمه گذاری اموال و صدور سند حسابداری مرتبط با انواع عملیات مرتبط با گردش دارایی را نیز پوشش دهد. در تصویر مقابل تنها برخی از انواع اسناد در یکی از شرکت های تولیدی نمایش داده شده است. این در حالی است که سیستم دارایی ثابت برهان بیش از 25 نوع تحصیل/ کنارگذاری را پوشش می دهد.

در حال حاضر سیستم دارایی ثابت برهان با سیستم های حسابداری، انبار و تدارکات ارتباط دارد.

اطلاعات پایه سیستم دارایی ثابت

 • امکان محاسبه استهلاک برای اموال و دارایی ها بر اساس روش خط مستقیم، نزولی و بدون روش(برای مثلا زمین)
 • تعریف روش پلاک گذاری اموال بر اساس چهار روش دستی، اتوماتیک ساده، اتوماتیک ترکیبی و اتوماتیک در سطح شعبه با دو منطق مجزا برای اموال استقراری و جاری
 • امکان استفاده از سیستم دارایی ثابت برای سازمان های چند شعبه ای با رعایت استقلال هر شعبه
 • طبقه بندی اموال بر اساس رویکرد حسابداری
 • ارتباط با سیستم انبار، تامین، حسابداری، نگهداری و تعمیرات و مدیریت منابع برهان
 • امکان تعریف محل های استقرار اموال جهت ثبت در فرم های تحصیل یا واگذاری به صورت درختی
 • دسته بندی اموال بر اساس منطق های مورد نظر جهت گزارش گیری در قالب فرم گروه بندی اموال
 • تعریف پارارمترهای اطلاعاتی مازاد برای هر طبقه دارایی

 استهلاک اموال

 • محاسبه استهلاک برای اموال بر اساس دو فرمت شمسی و میلادی(برای شرکت هایی که سال مالی آن ها منطبق با منطق تقویم میلادی است)
 • محاسبه استهلاک برای اموال بر اساس مرکز هزینه، محل استقرار، طبقه دارایی، جمع دار و سریال دارایی

  گردش اموال

 • امکان رسید دریافت اموال بر اساس حواله انبار یا رسید مستقیم در دارایی ثابت
 • پوشش گردش حدود سی نوع تحصیل/ کنار گذاری در سیستم دارایی ثابت
 • امکان تعریف جمع دار و تحویل گیرنده ها جهت نگهداری آمار و اطلاعات اموال تحت مدیریت و تحویل شده به هر پرسنل
 • امکان صورتبرداری دارایی ها و صدور اسناد اسقاط، نقل و انتقال و خروج دارایی به صورت مکانیزه توسط سیستم
 • امکان تفکیک و کد گذاری اتوماتیک اموال به صورت گروهی برای اموال مشابه

 اسناد حسابداری اموال

 • صدور سند حسابداری برای اموال تا 15 سطح تفصیلی شناور
 • صدور سند حسابداری برای رسید دارایی، فروش دارایی، تعمیرات اساسی و ... از محل سیستم دارایی ثابت
 • تنظیم شابلون نحوه صدور اسناد حسابداری برای هر نوع تحصیل/کنارگذاری صورت بومی سازی شده

 بیمه دارایی

 • تعریف و ثبت بیمه نامه های مرتبط با اموال و صدور سند حسابداری از طریق سیستم اموال
 • امکان ثبت عملیات مربوط به دریافت خسارت برای دارایی صدمه دیده بیمه شده
 • محاسبه هزینه بیمه بر اساس مبلغ بیمه نامه تعریف شده به تفکیک هر ماه
 • صدور سند حسابداری مرتبط با بیمه اموال

 گزارشات سیستم دارایی ثابت

 • ارایه گزارش جامع اموال به تفکیک طبقه، زیر طبقه، مرکز هزینه و پلاک اموال جهت پاسخگویی به حسابرس و تکمیل مستندات صورت های مالی
 • ارایه گزارش کاردکس اموال بر روی هر پلاک بر اساس گردش و سوابق استهلاک
 • ارایه گزارش مرور داینامیک دارایی با رویکرد آنالیز بر روی اموال