بخش اطلاعات پایه در نرم افزار نگهداری و تعمیرات

 • امکان تعريف انواع دوره هاي تناوب زماني
 • امکان تعريف طبقه بندي کار
 • امکان گروه بندي تجهيزات
 • امکان تعريف چرخه عمر تجهيزات
 • امکان تعريف چرخه عمليات اجرايي
 • امکان گروه بندي فعاليت ها
 • امکان ثبت و نگهداري اطلاعات سازندگان تجهيزات و مراکز خدمات پس از فروش مرتبط

بخش سازمان و منابع انسانی در نرم افزار نگهداری و تعمیرات

 • امکان تعريف انواع سازمان هاي نت
 • امکان تعريف واحد هاي سازماني
 • امکان تعريف محل هاي نت
 • امکان تعريف مشاغل و شغل هاي مرتبط با نت
 • امکان تعريف پرسنل نت
 • امکان تعريف تيم فني نت (شامل گروهي از پرسنل نت با مشاغل متفاوت)
 • امکان تعريف تقويم تعطيلات
 • امکان تعريف دوره هاي برنامه ريزي متناسب با هر سازمان نت

بخش مهندسي نت در نرم افزار نگهداری و تعمیرات

 • هر سازمان نت ، يک ماژول جداگانه براي مهندسي نت دارد.
 • شناسنامه کامل تجهيزات ، برنامه ريزي و سوابق مربوطه در اين ماژول ثبت ميشوند.
 • امکان تعريف خانواده تجهيزات (جلوگيري از ثبت اطلاعات تکراري تجهيزات مشابه)
 • امکان تعريف تجهيزات
 • پايگاه دانش نت (ثبت اطلاعات خرابي ها، ثبت راه حل هاي موجود، ثبت سوابق استفاده از راه حل)

شناسنامه تجهيزات در نرم افزار نگهداری و تعمیرات

 • شناسنامه تجهيزات ، شامل دو قسمت : خانواده تجهيزات و تجهيزات مي باشد.
 • خانواده تجهيزات Equipment Family در حقيقت نوعي طبقه بندي بر اساس اشتراک اطلاعات مي باشد.
 • تجهيزات Equipment Instance، يک نمونه واقعي از خانواده تجهيزات است و در محيط واقعي سازمان نت وجود دارد.
 • ارتباط بين خانواده تجهيزات و تجهيزات ، ارتباط وراثتي است.

خانواده تجهيزات در نرم افزار نگهداری و تعمیرات

 • خانواده تجهيزات : شامل فيلدهاي عنوان خانواده ، سازمان نت ، گروه تجهيزات، حالت اوليه ميباشد.
 • به ازاي هر خانواده از تجهيزات ، ساختار شکست چهار سطحي سيستم ، زير سيستم، مجموعه و قطعه تعريف ميشود.
 • اطلاعات تکميلي براي خانواده عبارتند از :
  • برچسب هاي دلخواه کاربر، مشخصات فني، مستندات ، فعاليت ها، دستگاه هاي اندازه گيري،
  • تعيين دوره زماني برنامه ريزي
 • تعريف فعاليت هاي هر خانواده ، با امکان مشخص نمودن :
  • سطح فعاليت ،
  • نکات ايمني، نحوه اجرا، نيازمندي ها
  • قطعات مورد نياز
  • چک ليست و ...

 تجهيزات در نرم افزار نگهداری و تعمیرات

 • تجهيزات : شامل خانواده تجهيزات ،شماره سريال فني ، بارکد، تيپ ، شرکت سازنده و ... ميباشد.
 • اطلاعات تکميلي براي نمونه تجهيزات عبارتند از :
  • برچسب هاي دلخواه کاربر، مشخصات فني، مستندات ، فعاليت ها، دستگاه هاي اندازه گيري،
  • آماده سازي و فعال سازي قطعات و فعاليت ها و دستگاه هاي اندازه گيري
  • برنامه ريزي فعاليت ها

گردش اسناد در نرم افزار نگهداری و تعمیرات

 • به ازاي هر سازمان نت تعريف شده در سيستم ، يک ماژول عمليات اجرايي خواهيم داشت.
  • گام ها و مراحل چرخه اجرايي متناسب با نياز مشتري تعريف خواهند شد.
  • هر مرحله از چرخه عمليات اجرايي ، مي تواند شامل برگه هاي زير باشد:
   • متقاضي،
   • انجام دهنده،
   • پيوست،
   • تشخيص،
   • امکان سنجي،
   • برنامه ريزي،
   • گزارش،
   • ارزشيابي


 گزارش و تحليل نرم افزار نگهداری و تعمیرات

 • به ازاي هر سازمان نت تعريف شده در سيستم ، يک ماژول عمليات گزارش و تحليل خواهيم داشت.
  • محاسبه شاخص هاي نت شامل Availability و OE و MTBF و MTTR و OEE
  • مرور سابقه نگهداري و تعميرات هر نمونه از تجهيزات