ویژگی های سیستم کنترل تولید(P1)

سیستم کنترل تولید(نسخه p1) برای شرکت هایی که روند تولیدی آن ها شامل ساخت و بسته بندی است طراحی شده ؛ صنایع آرایشی، بهداشتی، شوینده، تولید اسناس و همچنین صنایعی که خروجی محصولات یا نیمه ساخته آن ها بر اساس دستگاه های filling یا تزریق می باشد از این سیستم به نحو شایسته ای استفاده می کنند. برخی از امکانات نرم افزار کنترل تولید به شرح زیر می باشد:

  • امکان نگهداری فرمولاسیون هر کالا بر اساس میزان مصرف استاندارد
  • امکان تعریف مراکز تولیدی شامل ساخت، بسته بندی  و مراکز مونتاژ
  • امکان تعریف سالن های تولید
  • صدور برگ دستور تولید جهت اعلان تولید به واحدها
  • صدور برگ درخواست کالا جهت ارایه مقدار مورد نیاز جهت تامین موجودی خط
  • امکان استفاده از اقلام مشابه حین صدور برگ تولید
  • تنظیم مکانیزه فرمولاسیون تامین مواد برای تولید بر اساس base فرمول های ساخت
  • تعیین تولیدات هر مرکز
  • تعیین ماشین آلات هر مرکز
  • ارایه گزارش انحراف مصرف مواد
  • ارایه گزارش میزان ضایعات غیر عادی هر خط

در صورتی که از ردیابی( شامل هر نوع مفهوم trcaking از قبیل بچ ساخت، لات نامبر، سری ساخت و...) استفاده شود، بر روی هر دستور تولید کنترل ها مطابق با عامل ردیابی می گردد. این سیستم ارتباط مستقیمی با ردیابی(در صورت فعال بودن امکان ردیابی) دارد.