تهیه RFP) Request For Proposal)

یکی از نگرانی های سازمانها در زمان تهیه نرم افزار، گردآوری صحیح خواسته های بخش های متفاوت سازمانی به صورت جامع می باشد. تشخیص صحیح خواسته های یک سازمان و راهبری آن جهت عملیاتی سازی، موضوعی است که بسیاری از شرکت ها و سازمان ها با آن مشکل دارند. گاها عدم ارایه نیاز به صورت صحیح منجر به خسران در انعقاد قراردادهای نرم افزاری می گردد.

پیاده سازی تفکر سیستماتیک در کنار ایجاد کنترل های داخلی با رویکرد کاهش دوباره کاری ها نیازمند نگاهی جامع و یکپارچه به مسایل کسب و کار است. چنانچه به دنبال کاهش حواشی کاری و منظم کردن امور باشیم، طبیعتا یکی از ابزارهایی که به صورت اثربخش مورد استفاده قرار می گیرد، سیستم های اطلاعاتی یکپارچه برای کسب و کار می باشد. به بیان دکتر دمینگ، ۹۴% مشکلات سازمان ها ناشی از نبود و یا ضعف  سیستم هاست و این در حالی است که ما آن را ناشی از ضعف و ایراد کارکنان می دانیم!

بخشی از خدماتی که توسط برهان نوین اجرایی می شود، به مراحل قبل از انعقاد قرارداد فروش باز می گردد؛ بدین ترتیب که تیم مشاوره برهان نوین، در محل سازمان کارفرما حضور پیدا کرده و بعد از اتمام عملیات شناخت نسبت به آماده سازی RFP اقدام می کند؛ مواردی که به آن پرداخته می شود، تنها مرتبط با شناسایی نیازهای کسب و کار است و توصیه ای جهت انتخاب نرم افزار مشخصی صورت نمی گیرد. به عبارتی نوع کنترل های داخلی، چیدمان گردش اسناد و همچنین گزارشات مورد نیاز از جمله مواردی است که به آن پرداخته شده و در اختیار کارفرما قرار می گیرد.

مدیریت پروژه استقرار سیستم های یکپارچه

بعد از انعقاد قرارداد استقرار توسط کارفرمایان، برهان نوین آمادگی مدیریت پروژه استقرار در سازمان های متفاوت با ابعاد متفاوت را داراست. از آنجایی که در زمان استقرار علاوه بر تسلط موضوعات کسب و کار و آشنایی با جنس خواسته های کاربران نیاز به تسلط بر ابعاد متفاوت فنی را نیازمند است، برهان نوین طی سالیان متفاوت گنیجینه ی از افراد ارزشمند را جهت مدیریت پروژه های نرم افزاری گرد آورده است. این افراد تنها مسلط به یک نرم افزار نبوده و می توانند بر اساس شناختی که از آن صنعت و صنایع مشابه دارند، در به نتیجه رساندن پروژه و کاهش هزینه های سازمانی کمک شایان توجهی را بنمایند.

طراحی و ساخت گزارشات نرم افزاری

یکی از مهم ترین کاربری های سیستم های اطلاعاتی ارایه گزارشات به موقع و جامع است. شاید یکی از مواردی که سطح نرم افزار(ERP) را متفاوت می نمایند جامعیت آن در پوشش دهی خواسته های گزارشی کاربران می باشد. نگاه و فهم عمیق و متفاوت کارشناسان برهان نوین زمینه ساز انتقال تجربه در جهت ساخت و ارایه گزارشات سازمانی می باشد. جهت آشنایی بیشتر با سبک گزارشات ساخته شده توسط کارشناسان برهان نوین لطفا به بخش گزارشات سیستم های یکپارچه در همین وبسایت مراجعه فرمایید.