ویژگی های نرم افزار خزانه داری برهان

نرم افزار خزانه داری نسخه استاندارد برهان، برگرفته شده از نسخه کسب و کار(نسخه فرآیندمحور) می باشد. ویژگی های نرم افزار دریافت و پرداخت این نسخه به شرح زیر می باشد:

 

 • امکان تعریف و تفکیک صندوق، بانک، شعب بانکی و صورتحساب های بانکی
 • امکان تعریف دسته چک و تعیین وضعیت برگ های استفاده شده و باطل شده
 • امکان کپی اسناد بر روی اسناد خزانه داری
 • امکان چاپ چک بر اساس فرمت بانکی دسته چک 
 • امکان دریافت اطلاعات بانک به صورت گروهی از طریق اکسل
 • انجام مغایرت بانکی بر اساس اسناد حسابداری به صورت مکانیزه
 • امکان ثبت پشت نمره در اسناد دریافتنی
 • گزارش مرور خزانه داری داینامیک با هدف آنالیز وضعیت حساب ها و اسناد خزانه داری
 • کارتابل اسناد خزانه داری با هدف مشاهده و ثبت عملیات خزانه داری
 • تشخيص خودكار حساب ها و صدور سند حسابداری مکانیزه توسط نرم افزار بر اساس فرآیند های موجود
 • ثبت عمليات تنخواه شامل: ثبت صورت هزینه تنخواه و شارژ تنخواه
 • تعریف عملیات چک های دریافتی شامل: دریافت چک، واگذار به بانک، واگذار به غیر، واگذاری به غیر و ..
 • تعریف عملیات وجه نقد شامل دریافت و پرداخت وجه نقد، اعلامیه واریز و اعلامیه برداشت
 • تعریف عملیات پرداخت چک شامل: پرداخت چک روز، کوتاه مدت و بلند مدت، پاس چک و..