شرکت های بیمه ای برای بخش عملیات و صف سازمان خود از نرم افزارهای بیمه ای طراحی شده توسط متخصصین این حوزه استفاده می نمایند. معمولا کنترل های مالی مورد نظر در سیستم مالی و به صورت مجزا انجام می گردد. از آنجایی که حجم عملیات در شرکت های بیمه ای با توجه به تعدد نمایندگی ها بسیار بالاست اقدامات انجام شده توسط کارشناسان ما بر روی نرم افزار برهان سیستم به شرح زیر انجام به نتیجه رسیده است. خاظر نشان می گردد که راهکار برهان نوین در این بخش علاوه بر انتقال مکانیزه اسناد حسابداری، شامل مغایرت بانکی در حجم بالا، تطبیق مکانیزه حساب ها و ارایه کتابچه صورت های مالی می باشد. جهت تبادل تجربه با کارشناسان ما، تماس بگیرید.


اطلاعات بیشتر در مورد دستاورد

 • امکان ذخیره اسناد با تعداد اقلام حدود 100 هزار رکورد در هر سند؛
 • امکان تطبیق حساب تا سه سطح جهت شناسایی تعهدات دریافتنی باز؛
 • امکان پیاده سازی حسابداری تجمیعی در حالت استفاده از شعب؛
 • استفاده از شماره پیگیری و تاریخ پیگیری به عنوان کلیدهای ارتباط با نرم افزار بیمه ای؛
 • امکان مغایرت بانکی به صورت مکاینزه، یک به یک ؛ یک به چند، چند به یک و چند به چند از حسابداری؛
 • امکان استفاده از 18 سطح حساب، 3 سطح گروه، کل و معین و 15 سطح تفصیلی شناور؛
 • امکان انتقال اسناد حسابداری از نرم افزار بیمه ای به برهان به صورت مکانیزه؛
 • بررسی تعهدات بیمه ای باز در چندین سال متفاوت؛
 • امکان مغایرت گیری حساب های بانکی در حداقل زمان بر اساس اسناد صادره از زیر سیستم بیمه ای؛
 • تجمیع حساب ها به صورت یکپارچه و متمرکز؛
 • پیاده سازی حسابداری بودجه برای کنترل هزینه های شعب؛
 • انتقال اسناد حسابداری از سیستم فناوران به برهان به شکل مکانیزه و همه روزه؛
 • استفاده از 7 سطح حساب در حسابداری؛
 • بیمه دی
 • بیمه سرمد