سیستم تولید وعملیات پیمانکاری

بحث برون سپاری و تولید خارج از سازمان جز مجموعه مواردی است که در هر صنعتی وجود دارد. ارسال مواد به تولید کننده و دریافت محصول(نیمه ساخته) ناخودآگاه شرکت ها را به سمت استفاده از گردش های امانی پیش میبرد. اما یکی از ریسک های شرکت ها در استفاده از روش های امانی و اجرتی پرداخت سهم بیمه بر روی صورت حساب های دریافتی است. از طرفی برخی نیز اعتقاد دارند صحیح آن است که این فرآیند در چارچوب عملیات خرید و فروش انجام شود. اینکه کدام یک از این روش ها صحیح است، بستگی به نوع صنعت و شرایط پیمانکار دارد.

برهان نوین بعد از استقرار موفق سیستم کنترل عملیات پیمانکاری در صنایع متفاوت موارد زیر را به عنوان برخی از چالش های برون سپاری تولیدات شناسایی کرده است:


اطلاعات بیشتر در مورد دستاورد

 • شرکت کارفرما نیاز دارد بداند چقدر مواد برای پیمانکار ارسال نموده است؟
 • شرکت کارفرما نیاز دارد میزان ضایعات ایجاد شده(غیر عادی) نزد پیمانکار را محاسبه نماید؟
 • شرکت کارفرما جهت برنامه ریزی ها آتی خود نیاز دارد، موجودی مواد باقی مانده نزد پیمانکار را بداند؟
 • شرکت کارفرما به شرط اطلاع از دستمزد و سربار هر محصول نیاز دارد قیمت تمام شده محصول خود را بداند؟
 • از آنجایی که مواد(نیمه ساخته) ارسالی با محصول(نیمه ساخته) دریافتی متفاوت است و کارفرما محصول دریافت می کند محاسبه مقدار مواد مصرف شده، عملیات کاربری را مشکل می کند.
 • در صورتی که حمل توسط شرکت دیگری انجام شود، مدیریت عدم پرداخت تکراری هزینه حمل و اعمال آن بر روی بهای تمام شده کالای دریافت شده در کنار ثبت حسابداری مرتبط و صحیح خواسته منطقی کاربران است.
 • گاها کالای ارسال شده برای پیمانکاران توسط خود پیمانکار تامین شده ولی پرداخت آن توسط شرکت انجام می شود، از آنجایی که کالای خریداری شده در شرکت رسید (مشاهده عینی) نمی شود، نیاز است موجودی اقلام نزد پیمانکار مدیریت شود.
 • امکان محاسبه مکانیزه ضایعات غیر عادی ایجاد شده توسط پیمانکار
 • امکان محاسبه مواد مصرف شده به صورت مکانیزه بر اساس محصول (نیمه ساخته دریافتی)
 • صدور مکانیزه اسناد امانی و ارسال به پیمانکار تنها با انتخاب محصول دریافتی در فرم دستور پیمانکار و صدور سند حسابداری به صورت مکاینزه
 • ارایه گزارش میزان محصولی که هنوز تولید نشده و قرار است تولید شود.
 • ارایه گزارش مواد نزد پیمانکار
 • صدور سند حسابداری مرکب بر اساس تولید انجام شده و تفکیک هزینه دستمزد، سربار و مواد مصرفی
 • اعمال هزینه های حمل و مدیریت حمل های پراخت شده توسط نرم افزار
 • نگهداری فرمول های درخت محصول(BOM)هر قرارداد جهت تولیدات محصول به تفکیک پیمانکار و ...
 • صنایع شیرآلات
 • صنایع قطعه سازی
 • صنایع آرایشی و بهداشتی
 • صنایع شیشه و بلور
 • صنایع لبنیات