کانورت سیستم های اطلاعاتی

کانورت سیستم های اطلاعاتی

یکی از اهداف استفاده از سیستم های اطلاعاتی تجمیع و طبقه بندی اطلاعات است. از این رو در زمان استفاده از سیستم جدید، گردآوری اطلاعات گذشته و کانورت آن به سیستم اطلاعاتی جدید  از اهمیت بسزایی برخوردار است. انتقال اطلاعات (کانورت سیستم های اطلاعاتی) به دوبخش دسته بندی میشود:

تبدیل و انتقال اطلاعات پایه: در این حالت فیلدهای جدول مبدا بر اساس فیلدهای جدول مقصد آماده شده و سپس اقدام به انتقال اطلاعات از طریق پایگاه داده یا ابزارهای موجود (به صورت مستقیم در دیتابیس مقصد) می گردد.

تبدیل و انتقال گردش اسناد: گردش اسنادی که نیاز به محاسبه(انقال فیلدهایی که بر اساس محاسبات به دست آمده اند، منطقی نمی باشد؛ ممکن است الگوریتم های محاسباتی متفاوت باشد که این موضوع خود باعث اختلاف می گردد) ندارند یا ارتباطات معناداری در گردش اسناد وجود ندارد، قابل کانورت است. چنانچه اقدام به تبدیل اطلاعات در گردش اسناد شود، کنترل صحت اطلاعات تبدیل شده بسیار زمان بر می شود.

در دو حالت فوق گاهی پیش می آید که در جدل مقصد فیلد های اطلاعاتی وجود داشته باشد که در جدول مبدا برای آن فیلدها پیش بینی انجام نشده باشد. در این حالت ها عملیات کانورت نیاز به مپینگ اطلاعات دارد. یا اینکه این فیلدها با مقادیر ثابتی پر میشود.

فراموش نشود یکی از مهمترین موضوعات در زمان کانورت سیستم های اطلاعاتی اسناد مپینگ صحیح و سپس کنترل صحت داده های منتقل شده  می باشد.

جهت تسریع این موضوع معمولا در سیستم های اطلاعاتی برای بخش های پرکاربرد، امکانات مشخصی تدوین شده که کاربر می تواند خواندن از فایل را بر اساس استانداردهای مشخص شده در سیستم مقصد به سرانجام رساند.