نرم افزار ساخت گزارشات خرید و فروش فصلی از روی اسناد حسابداری

شرکت های خدماتی(شامل بیمه، بانک، زیر مجموعه های بانک ، شرکت های هواپیمایی و ..) که منبع اصلی شناسایی درآمد و هزینه برای آن ها سیستم حسابداری می باشد جهت ارایه گزارش خرید و فروش فصلی باید کنترل های داخلی مرتبط را طی کنند. از آنجایی که معمولا حجم گردش اسناد در اینگونه شرکت ها بالا می باشد و منبع شناسایی اطلاعات مرتبط با طرف حساب ها سطح تفصیلی می باشد، راهکار آماده شده توسط داده کاوی اطلس با این رویکرد پیاده سازی شده که بدون وابستگی به نرم افزار حسابداری مبدا مطابق با پیش فرض ارایه شده، گردش اسناد از سیستم حسابداری فراخوانی شده  در این سیستم ثبت می گردد. اطلاعات ثبت شده مطابق با کنترل های تعبیه شده آنالیز می گردند و اسنادی که شرایط حضور در گزارش خرید و فروش فصلی و ارزش افزوده را دارند به صورت مکانیزه در لیست نهایی شده قرار می گیرند. بخشی از اسناد که منطق مشخصی برای آن ها وجود ندارد به صورت دستی و توسط کاربر به لیست افزوده می گردند. در نهایت کاربارن می توانند خروجی های زیر را از سیستم دریافت می نمایند:

  • نگهداری اطلاعات طرف گزارشات به صورت یکپارچه در بانک داده جامع
  • ارایه خروجی گزارش بر اساس فرمت TTMS
  • ارایه مکانیزمی برای کنترل گزارش ارزش افزوده
  • کنترل مکانیزه و دستی اطلاعات بر اساس گردش اسناد ثبت شده
  • نگهداری لاگ از اطلاعات گزارش شده