منافع استقرار سیستم یکپارچه

منافع استقرار سیستم یکپارچه

منافع پیاده سازی سیستم های یکپارچه

پیاده سازی سیستم اطلاعاتی یکپارچه مناسب دارای دو نوع منفعت می باشد. منافع ملموس و غیر ملموس


منافع ملموس استقرار سیستم های یکپارچه

  • کاهش اتلاف هزینه دستمزد: پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه منجر به کاهش زمان های وقفه درزمان انجام فعالیت می شود.
  • کاهش هزینه مواد اولیه: نگهداری سوابق خرید منجر به مذاکرات بهتر با تامین کنندگان می شود.
  • بهبود فروش  خدمات پس از فروش به مشتریان: با کنترل کاستی های تولید تقویت کیفیت محصول ممکن می گردد.

منافع غیر ملموس استقرار سیستم های یکپارچه

  • شفافیت اطلاعات در زنجیره تامین: استاندارد سازی فرآیند ها و ارتقا خدمت دهی به مشتریان  باعث افزایش کیفیت تصمیم گیری در سراسر فرآیند تصمیم گیری می شود.
  • بهبود/ ایجاد فرآیندهای کسب و کار: پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی مناسب منجر به شکل دهی روش های متفاوت و پیاده سازی نقاط کنترل داخلی کم هزینه برای سازمان می شود.
  • مدیریت مالی اثربخش
  • مدیریت مواد و تولید: منجر به شناسایی مهمترین کمبود ها و بالاترین اولویت ها در حین فرآیند تولید می شود.